JURIDISCHE INFORMATIE

ALGEMEEN

De Website easyconference.be is ontworpen en wordt beheerd door de vennootschap A.S. PARTNERS, met maatschappelijke zetel te George Henrilaan 62a, 1200 Brussel (België), btw BE 0885920794. A.S. PARTNERS is een handelsnaam die is ingeschreven in het Handelsregister van de Stad Brussel (België) onder het ondernemingsnummer BE 0885920794 AGB BRUSSEL.

De persoon die instaat voor het beheer van de Website is Alexis DOCLOT.

Deze juridische informatie heeft betrekking op alle personen die de Website “eASy Conference” bezoeken op het volgend adres www.easyconference.be en alle personen die via deze Website een aankoop willen doen, hierna “de gebruiker” genoemd.

TOEPASSINGSGEBIED

Het gebruik van de Website www.easyconference.be is onderworpen aan de naleving van onze algemene voorwaarden alsook ons privacybeleid. Dit document dient samen met de twee voornoemde documenten te worden gelezen. Door deze Website te bezoeken, verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene gebruiksvoorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard. De Gebruiker garandeert dat hij “eASY Conference” of de aangeboden diensten niet zal gebruiken voor illegale doeleinden en verbindt zich ertoe om de geldende nationale en internationale wet- en regelgeving na te leven.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade die hij zou toebrengen aan easyconference.be of aan derden, door niet-conform gebruik van de Website en de aangeboden diensten. Indien de Gebruiker zijn wettelijke of contractuele verplichtingen schendt, behoudt A.S. PARTNERS zich het recht voor om alle wettelijke en gerechtelijke stappen te ondernemen om deze schending stop te zetten.

KWALITEIT VAN DE INFORMATIE EN DIENSTVERLENING

De hyperlinks op de portaalsite van eASy Conference die gebruikers doorverwijzen naar andere Websites kunnen A.S. PARTNERS niet aansprakelijk stellen voor de inhoud van deze Websites. De Gebruiker zal hun gebruiksvoorwaarden dienen na te leven.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, lay-outs, illustraties en andere samenstellende elementen van de Website zijn auteursrechtelijk beschermd of, in geval van databases, door een specifiek recht beschermd. Al deze elementen zijn eigendom van A.S. PARTNERS of, in voorkomend geval, van een derde bij wie A.S. PARTNERS de nodige vergunningen heeft verkregen. De elementen op de Websites van het domein easyconference.be blijven dus het eigendom van de vennootschap A.S. PARTNERS, zelfs nadat ze werden gedownload.

Tenzij anders vermeld, mag tekstuele of numerieke informatie die op de Website wordt vermeld, gratis worden gebruikt mits vermelding van de bron en uitsluitend voor gebruik dat noch commercieel, noch publicitair is. Daarentegen is elke reproductie voor commerciële of publicitaire doeleinden van dergelijke informatie, evenals alle vormen van gebruik en reproductie van andere elementen van de site, zoals grafische elementen, afbeeldingen, geluiden of computertoepassingen, strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elk verzoek ter zake dient te worden gericht aan de vennootschap A.S. PARTNERS (info@asmobility.be).

BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

We herinneren u eraan dat allerhande informatie kan worden geraadpleegd op A.S. PARTNERS of via deze Website. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de ouders om de informatie na te gaan die de minderjarigen raadplegen en indien nodig de toegang tot easyconference.be te beperken.

CREATIE VAN HYPERLINKS NAAR DE WEBSITE

A.S. PARTNERS geeft toestemming tot het maken van oppervlaktelinks (surface linking) die verwijzen naar de homepage van de Website of naar elke andere pagina in zijn geheel, zonder dat daartoe een voorafgaand verzoek nodig is. De schriftelijke toestemming van A.S. PARTNERS is echter wel vereist voor het gebruik van technieken die erop gericht is de hele Website of een deel ervan op te nemen in een Website en daarbij de precieze herkomst van de informatie, zelfs gedeeltelijk, te verhullen of aanleiding te geven tot verwarring over de herkomst van de informatie, zoals framing of in-lining. Elk verzoek ter zake dient schriftelijk te worden gericht aan de vennootschap (info@asmobility.be).

INFORMATIEOVERDRACHT

Illegale, dreigende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, provocerende, pornografische of godslasterlijke informatie of andere informatie die een civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen doen ontstaan volgens de wetgeving van het grondgebied waarop deze Website betrekking heeft, mag niet worden overgedragen.

Maatschappelijke zetel

George Henrilaan 62A
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Bedrijfszetel

Amerikaansestraat 61
1050 Elsene

Tel: +32 2 534 90 90
E-mailadres: info@asmobility.be
Btw: BE 0885920794

 

    CONTACTEZ-NOUS

     

      CONTACTEZ-NOUS