BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

INLEIDING

We weten dat u steeds meer belang hecht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens (en terecht). Bij A.S. Partners hechten we ook veel belang aan uw privacy en stellen we alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. In dit document wordt onze werkwijze toegelicht in het kader van het verzamelen van gegevens na de inschrijving, de aankoop en/of de informatieaanvraag via onze website.

In deze Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

“A.S. MOBILITY” is de handelsnaam van de vennootschap “A.S. PARTNERS”

“A.S. PARTNERS” is de vennootschap met maatschappelijke zetel te George Henrilaan 62a, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE (gerechtelijk arrondissement van Brussel), BTW: BE 0885920794, e-mailadres: info@asmobility.be

“eASy Conference” is een product dat wordt verkocht door « A.S. PARTNERS »

“Producten” zijn producten die worden verkocht op de website

“Website” is de internetsite op het volgend adres: www.easyconference.be

Deze Voorwaarden dienen samen met onze “algemene verkoopsvoorwaarden” en “juridische informatie” te worden gelezen bij de verkoop van een product via onze Website. In geval van tegenstrijdigheid tussen de twee documenten, zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.

INLEIDING

A.S. PARTNERS stelt alles in het werk om u een hoogstaande dienstverlening aan te bieden, echter daartoe dienen wij bepaalde gegevens over u te verzamelen. In het kader hiervan verbindt A.S. PARTNERS zich ertoe om uw privacy te beschermen en de bepalingen na te leven van richtlijn 2002/58/CE betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie.

UW INSTEMMING

Door gebruik te maken van onze internetsite, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en stemt u onder meer in met de manier waarop gegevens eventueel zullen worden verzameld, met het gebruik ervan door A.S. PARTNERS en met de eventuele overdracht van deze verzamelde gegevens, zoals hierna beschreven. We zouden deze bepalingen in de toekomst kunnen wijzigen en zullen desgevallend de gewijzigde bepalingen op deze pagina weergeven.

VERZAMELEN VAN GEGEVENS

In principe dient u geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. te verstrekken om toegang te krijgen tot de informatie die op of via de Website beschikbaar wordt gemaakt.

Wanneer u een bestelling wenst te plaatsen, een offerte op maat wenst aan te vragen, bijkomende informatie wenst te vragen of u zich wenst in te schrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dienen wij echter over bepaalde gegevens te beschikken om uw aanvraag zo goed mogelijk te kunnen verwerken. Deze gegevens variëren naargelang de gewenste producten en/of diensten en worden via een beveiligde SSL-server naar ons verzonden. Deze gegevens zullen worden opgenomen in een databank voor uw transacties met A.S. PARTNERS en die voornamelijk de volgende informatie bevat: naam, voornaam, adres, e-mailadres, naam van het bedrijf en btw-nummer (indien van toepassing).

Wanneer u via e-mail contact met ons opneemt, kan het zijn dat wij bepaalde gegevens opvragen om uw aanvraag optimaal te kunnen verwerken en/of om de relevantie van de gegevens waarover wij beschikken na te gaan. De gegevens kunnen in onze databank worden opgenomen teneinde onze informatie over u te vervolledigen.

INZAGERECHT

U heeft het recht om zich, op aanvraag en zonder bijkomende kosten, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden. U kan ons hierover per brief inlichten op het volgend adres: George Henrilaan 62a, 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE – België (info@asmobility.be).

U heeft het recht om, op eenvoudig verzoek en zonder kosten, uw persoonlijke gegevens in te zien en bij te werken. Gelieve ons op bovenstaand adres of e-mailadres te contacteren indien u bepaalde gegevens wenst na te gaan, te verwijderen of te wijzigen. U kan ook om een rechtzetting van bepaalde gegevens vragen die onjuist, onvolledig of irrelevant zouden zijn.

Het gebruik voor statistische doeleinden van informatie met betrekking tot het surfen

Wanneer u toegang krijgt tot de Website, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

 • het IP-adres dat u werd toegekend op het ogenblik van de verbinding;
 • de datum en het tijdstip waarop u toegang krijgt tot de Website;
 • de geraadpleegde pagina’s;
 • het soort browser dat werd gebruikt;
 • het platform en/of exploitatiesysteem dat werd geïnstalleerd op de computer;
 • de zoekmachine alsook de trefwoorden die werden gebruikt om de Website te vinden.

Deze gegevens worden enkel bewaard om het aantal bezoekers voor de verschillende rubrieken van de Website te meten en om eventuele verbeteringen aan te brengen.

COOKIES

Net als vele andere Websites, maakt de Website van A.S. PARTNERS gebruik van “cookies” alsook andere technologieën waarmee kan worden bepaald welke rubrieken van de Website het vaakst worden bezocht, welke pagina’s onze bezoekers specifiek raadplegen en hoelang ze onze Website bezoeken. Dankzij deze analyses van het webverkeer kunnen we onze Website verder optimaliseren teneinde hem nog gebruikersvriendelijker maken.

Dit “cookie” kan opnieuw worden herkend bij het volgende bezoek aan dezelfde Website. Een “cookie” kan enkel worden gelezen door de Website die het heeft aangemaakt. De Website maakt gebruik van “cookies” voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeur voor bepaalde types informatie vast te leggen. Hierdoor hoeft u dezelfde informatie niet telkens opnieuw in te voeren bij elk bezoek aan onze Website.

De meeste “cookies” zijn slechts tijdens één sessie of bezoek actief. A.S. PARTNERS verbindt zich er formeel toe om de aldus verzamelde gegevens niet te gebruiken om u rechtstreeks te benaderen.

U kan zich verzetten tegen het gebruik van cookies tijdens uw transactie. Voor bijkomende informatie over cookies, kan u terecht op de Website www.allaboutcookies.org.

GEBRUIK EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Privacy is een topprioriteit voor A.S. PARTNERS en we verbinden ons er formeel toe om uw gegevens niet aan andere bedrijven te verkopen of te verhandelen. Het is echter mogelijk dat we deze gegevens gedeeltelijk of volledig moeten doorgeven aan gerechtelijke of wettelijke instanties, die zullen instaan voor de bescherming van uw gegevens in het kader van deze overeenkomst.

Bij het inschrijven op onze Website, dient u al dan niet uw toestemming te geven voor het ontvangen van een maandelijkse nieuwsbrief ter voorstelling van onze producten en nieuwigheden. Deze toestemming kan te allen tijde door u worden gewijzigd door u aan te melden op onze Website. Het is echter mogelijk dat we u buiten het kader van de nieuwsbrief een e-mail versturen met relevante informatie omtrent uw bestelling en/of een wijziging binnen ons bedrijf.

Door gebruik te maken van de Website voor de aankoop van Producten en Diensten, stemt u ermee in dat A.S. Partners de volgende (regelmatig bijgewerkte) gegevens doorgeeft aan derden (onder meer banken en financiële instanties) om de geldigheid van uw kredietkaart na te gaan, waaronder het nummer van de kredietkaart of de betrekkingen met de kredietinstellingen, de goedkeuring van de identiteit van de koper, het verkrijgen van een voorafgaande toestemming voor een kredietkaart of de toestemming voor individuele aankooptransacties. Deze gegevens zullen worden behandeld en bewaard door A.S. Partners, niet langer dan strikt noodzakelijk is en enkel voor de goede uitvoering van de desbetreffende transactie, alvorens achteraf te worden vernietigd.

U stemt ermee in dat de gegevens door A.S. PARTNERS worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het behandelen van uw bestellingen en aanvragen, het beheren van rekeningen en facturen, het behandelen van facturen met de dienstleveranciers; het beheren van uw verzoeken, enquêtes of klachten, het innen van schuldvorderingen, alsook andere gerechtelijke procedures en elke andere administratieve of commerciële algemene activiteit;
 • het uitvoeren van een marktanalyse om u te informeren over onze producten en diensten, over de recentste ontwikkelingen en verbeteringen van onze producten en diensten, over speciale aanbiedingen, kortingen en prijzen die volgens A.S. PARTNERS van belang zijn;
 • het verstrekken van informatie overeenkomstig wettelijke, administratieve of reglementaire verplichtingen van A.S. PARTNERS of met betrekking tot rechtsvorderingen, preventies, fraude, misdrijven of de vervolging van overtreders of vermeende overtreders, of met betrekking tot kredietaanvragen;

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich tijdens een bezoek aan de Website www.easyconference.be inschrijft als potentiële contracterende partij van A.S. PARTNERS deelt bij zijn inschrijving zijn persoonsgegevens mee aan A.S. PARTNERS.

Door zich in te schrijven gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn identificatiegegevens kunnen worden verwerkt in het gegevensbestand van A.S. PARTNERS. Alleen natuurlijke of rechtspersonen die volledig rechts- en handelingsbekwaam zijn mogen zich inschrijven.

Tijdens het inschrijvingsproces, ontvangt de natuurlijke of rechtspersoon een login en kiest hij een wachtwoord dat door A.S. PARTNERS werd goedgekeurd. Deze gegevens worden bevestigd in een samenvattende e-mail die door A.S. PARTNERS naar de klant wordt verstuurd.

De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het feitelijk gebruik van zijn login en wachtwoord.

Elk gebruik van de login en het wachtwoord van een bepaalde klant wordt door deze klant geacht te zijn gemaakt.

A.S. PARNTERS kan het gebruik van de login en het wachtwoord tijdelijk of definitief onmogelijk maken indien blijkt dat de klant één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden miskent.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klant is: A.S. PARTNERS (info@asmobility.be).

Deze persoonsgegevens worden in het gegevensbestand van A.S. PARTNERS verwerkt met het oog op de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, de leveringen en de facturatie van materiële en immateriële diensten, de opvolging van de solvabiliteit, de publiciteit aan de hand van het profiel, de persoonlijke voorkeur en de marketing

Maatschappelijke zetel

George Henrilaan 62A
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Bedrijfszetel

Amerikaansestraat 61
1050 Elsene

Tel: +32 2 534 90 90
E-mailadres: info@asmobility.be
Btw: BE 0885920794

 

  CONTACTEZ-NOUS

   

   CONTACTEZ-NOUS