ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – INLEIDING

Deze voorwaarden zijn opgesteld tussen enerzijds de vennootschap A.S. Partners ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer BE0422.167.160 en met maatschappelijke zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, George Henrilaan 62a, hierna genoemd onder de handelsnaam “A.S. Mobility”, en anderzijds de personen die een aankoop wensen te doen bij A.S. Partners of via één van haar productwebsites (online aankoop via de websites www.easyconference.be, www.easycall.be, www.asmobility.be of per telefoon, of directe aankoop in de winkel of via één van onze verkopers), hierna genoemd “de gebruiker”.

Deze voorwaarden moeten gezamenlijk worden beschouwd met ons privacybeleid en de gerelateerde juridische informatie.

IDENTIFICATIE
Maatschappelijke benaming: A.S. PARTNERS BVBA
BTW BE 0885920794 / AGB BRUSSEL
Handelsnaam: A.S. MOBILTIY
Websites: www.asmobility.be en www.aspartners.be
E-mail: info@asmobility.be

 

ALGEMEEN

De partijen komen overeen dat hun relatie uitsluitend geregeld zal worden door dit contract, met uitsluiting van alle andere of eerder bepaalde algemene voorwaarden.

Indien een voorwaarde ongeldig zou zijn, zal deze worden beschouwd als zijnde geregeld door de geldende gebruiken in het segment van de verkoop op afstand voor ondernemingen met hun zetel in België.

Het niet toepassen van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden mag niet door de klant/koper worden beschouwd als een verzuiming aan deze voorwaarden.

Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopmodaliteiten te bepalen tussen A.S. Partners en de gebruiker, van de bestelling tot de dienstverlening, over de betaling tot de levering.

Ze regelen alle stappen noodzakelijk voor de plaatsing van de bestelling en verzekeren de goede afhandeling van deze bestelling tussen de contracterende partijen.

Elke gebruiker van de website die nog geen identificatienaam (login) als klant heeft, dient een inschrijvingsprocedure te doorlopen om er een toegewezen te krijgen.

In elk geval, door de bestelling definitief te bevestigen, verklaart de gebruiker/koper zich akkoord met de aankoop van de volledige bestelling en de vermelde prijs.

Deze bevestiging geldt als ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle op de website uitgevoerde verrichtingen.

 

ARTIKEL 2 – TERMINOLOGIE

De diensten die A.S. Partners aanbiedt op haar website, d.w.z. de verkoop van producten, worden hierna de “A.S. Partners diensten” genoemd, elke persoon die wenst te genieten van de diensten van A.S. Partners en die voldoet aan de algemene verkoopsvoorwaarden wordt hierna een “klant” genoemd; elke onderneming die A.S. Partners de opdracht gaf om één van diens producten op haar website te verkopen wordt hierna een “leverancier” genoemd; elke bestelling die een klant uitvoert volgens de algemene voorwaarden wordt hierna “de bestelling” genoemd.

 

ARTIKEL 3 – REGISTRATIE VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Zie ons privacybeleid

 

ARTIKEL 4 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Zie ons privacybeleid

 

ARTIKEL 5 – PRIJSMODALITEITEN

Alle gegevens met betrekking tot de producten alsook de prijzen staan vermeld in de beschrijving bij elk desbetreffend product.

De verkoopprijs van elk product aangeboden op de website van A.S. Partners of één van haar productwebsites staat vermeld in euro. Deze prijs is exclusief 21% btw.

De prijs die de koper betaalt, hierna de totaalprijs genoemd, staat ook uitdrukkelijk vermeld bij de plaatsing van de bestelling en de opstelling van de factuur.

Alle aanbiedingen van A.S. Partners, waaronder de prijsopgaven, de brochures, de prospectussen en de prijslijsten zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen door A.S. Partners, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de koper. Deze eventuele herroeping van de aanbieding door A.S. Partners zal binnen de 2 (twee) werkdagen volgend op de aankoop dienen te geschieden. De desbetreffende aanbieding dient dan vervolgens opnieuw te worden aanvaard door de gebruiker/koper.

De aanvaarding van een andere aanbieding dan die van A.S. Partners geldt als weigering van de aanvankelijke aanbieding en als nieuwe aanbieding, die niet bindend is voor A.S. Partners, zelfs indien deze aanvaarding slechts op ondergeschikte punten verschilt van de aanbieding van A.S. Partners.

Voor vragen over de prijsvoorwaarden kan de klant een e-mail sturen naar info@asmobility.be.

 

ARTIKEL 6 – BESTELMODALITEITEN

De bestelling wordt door de klant bij A.S. Partners rechtstreeks geplaatst, of via de website http://www.asmobility.be of via de productwebsite www.easyconference.be.

De bestelling kan slechts op de website worden geregistreerd voor zover de gebruiker duidelijk geïdentificeerd is, hetzij:

via de invoering van zijn klantidentificatienaam die strikt persoonlijk is,

hetzij door het invullen van de online bestelbon waarmee hij een klantennummer toegewezen krijgt die hem door de Klantendienst zal worden toegezonden na zijn eerste bestelling.

Elke validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de prijs en de beschrijving van de producten die voor de verkoop bestemd zijn. Door online een bestelling te plaatsen, maakt de klant expliciet kenbaar met A.S. Partners een verkoopovereenkomst te willen sluiten en deze algemene voorwaarden te aanvaarden. De klant wordt ingelicht over de bevestiging van deze bestelling via e-mail, hierna bevestigingsmail genoemd, die de inhoud van de bestelling weergeeft. A.S. Partners verbindt zich ertoe de bestellingen die via de website worden ontvangen zo spoedig mogelijk in te willigen, echter zolang de productvoorraad strekt.

De verkoopovereenkomst tussen A.S. Partners enerzijds en de klant anderzijds ontstaat dus op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling door A.S. Partners.

Voor vragen over de bestelmodaliteiten, kan de klant een e-mail sturen naar info@asmobility.be.

 

ARTIKEL 7. BETALINGSMODALITEITEN

Teneinde de online goedgekeurde bestellingen op de kortst mogelijke termijn te behandelen en de beste dienstverlening aan te bieden, verzoekt A.S. Partners de klant om de aankoopprijs te betalen op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. Bij verzaking aan de bestelling dient A.S. Partners de door de klant gestorte bedragen terug te betalen, zonder bijkomende vergoeding.

De aankoopprijs wordt betaald bij de bestelling via de PAYPAL transactieserver waarop A.S. Partners een beroep doet voor de codering en de beveiligde overdracht van de bankgegevens van de klant:

Hetzij door de aanduiding van het type betaalkaart (Visa, Eurocard, Mastercard), het nummer van de betaalkaart, de vervaldatum en de eventuele visuele cryptogram via de uitdrukkelijke opdracht tot het debiteren van de rekening van de houder van de bankkaart;

Hetzij via Bancontact / Mistercash;

Hetzij via het Paypal-platform;

Hetzij via overschrijving.

 

De integrale betaling dient uiterlijk bij de levering te worden uitgevoerd door de koper, zonder aftrek van enige kortingen. Compensaties zijn niet toegestaan. A.S. Partners heeft, onder alle omstandigheden, het recht om een vooruitbetaling, een contante betaling of een betalingsgarantie te vragen.

 

In het geval A.S. Partners ten aanzien van de koper enige schuldvordering dient te doen gelden die niet voortvloeit uit reeds geleverde of nog te leveren producten of diensten, alsook een schuldvordering voor de niet-naleving van een eerder dergelijk contract, zullen de door A.S. Partners ontvangen betalingen in de eerste plaats bestemd zijn om deze schuldvorderingen te betalen.

De door de koper uitgevoerde betalingen strekken steeds tot voldoening van de verschuldigde intresten en kosten, en vervolgens van de eerst daterende openstaande facturen, zelfs indien de koper aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

In geval de koper één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig is nagekomen, is de koper aan A.S. Partners een rente verschuldigd van 1,5% (anderhalve percent) per maand of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand, op alle laattijdige betalingen. Bovendien is de koper gehouden tot de betaling van alle hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgelegd op 15% (vijftien percent) van het verschuldigde bedrag.

Voor vragen over de betalingsmodaliteiten, kan de klant een e-mail sturen naar info@asmobility.be.

ARTIKEL 8. BEVEILIGING VAN DE ELEKTRONISCHE GELDOVERDRACHTEN

De transactieprocedures op de handelaarswebsite van A.S. Partners worden uitgevoerd via de beveiligde betalingsdienstaanbieder, de vennootschap PAYPAL, gevestigd te Brussel.

Als expert in beveiliging van betalingen garandeert PAYPAL dat gevoelige gegevens volgens de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen zullen worden doorgegeven en opgeslagen.

Werkwijze:

De klant meldt zich aan op de website van A.S. Partners, kiest de artikelen die hij in zijn “winkelmandje” plaatst en geeft aan een bestelling te willen plaatsen.

Na de registratie, voert de klant zijn factuur-en leveringsgegevens in. Het totale bedrag van de bestelling, btw en verzendkosten inbegrepen, wordt vervolgens weergegeven.

Na ontvangst van een volledig overzicht van de bestelling, bevestigt de klant dat hij wil overgaan tot de betaling.

De klant wordt op transparante wijze doorverwezen naar de website van PAYPAL, waar hij zijn betaalgegevens ingeeft (betalingsmethode, kredietkaartnummer, …).

De betaling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken financiële instelling.

De klant ontvangt de bevestiging van de transactie die hij kan afdrukken en bewaren als bewijs.

A.S. Partners behandelt de bestelling na goedkeuring van de verkoop.

Wanneer de betaalgegevens dienen te worden ingegeven, wordt de klant automatisch doorverwezen naar de website van PAYPAL.

De uitwisseling van gevoelige informatie – zoals het kredietkaartnummer – verloopt dus tussen de Klant en de website van PAYPAL; A.S. Partners neemt hier geen kennis van. Dit mechanisme garandeert niet enkel de vertrouwelijkheid van de informatie tegenover A.S. Partners, maar biedt ook de mogelijkheid om alternatieve betaalmethodes in te voeren zonder aanpassing van de handelaarswebsite.

Alle transactiekosten (vergoedingen van de respectievelijk betrokken financiële instellingen) zijn geheel ten laste van A.S. Partners.

Aan het einde van het betalingsproces wordt de klant opnieuw doorverwezen naar de handelaarswebsite.

Dit systeem biedt alle voordelen voor betalingen op de handelaarswebsite van A.S. Partners:

De vertrouwelijke informatie wordt beschermd via de SSL of SET technologie. Geen enkele informatie van dit type wordt zichtbaar uitgewisseld via het netwerk.

De vertrouwelijkheid van de betalingsgegevens (meer bepaald de kredietkaartnummers) is verzekerd.

De handelaar noch de toepassingen van de handelaarswebsite beschikken over de kredietkaartgegevens van de koper.

Elke communicatie tussen de browser van de klant en PAYPAL verloopt via SSL-encryptie. Het is voor de klant niet mogelijk een browser te gebruiken die deze technologie niet ondersteunt. PAYPAL wordt beschermd door verschillende systemen (Firewall en protocolconversies) om de toegang tot gegevens of betalingsprocessoren te ontzeggen aan ongewenste bezoekers.

Bovendien is PAYPAL aangesloten bij anti-fraude detectiesystemen zoals 3D Secure van Visa/Mastercard.

 

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

A.S. Partners behoudt de eigendom van alle producten tot de ontvangst van de volledige betaling van de aan de koper nog te leveren producten alsook de goedkeuring ervan, of van alle handelingen die verband houden met de levering die nog dient te worden uitgevoerd, evenals de betaling van eventuele vorderingen ingevolge de niet-uitvoering van dergelijke eerdere contracten, waaronder de vorderingen met betrekking tot incassokosten, intresten en bijkomende boeten.

Zolang de koper bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, is de koper niet gerechtigd op de door A.S. Partners geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verzoek van A.S. Partners te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht of bezitloos pandrecht bevoegd is. Bovendien verbindt de koper zich ertoe geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de producten wordt gevestigd, in welk geval de koper zich schuldig zal maken aan verduistering.

In het geval de koper ten aanzien van A.S. Partners enige verplichting uit het contract met betrekking tot de geleverde of te leveren producten, of in voorkomend geval de verkochte producten, niet zou nakomen, heeft deze laatste het recht om de producten terug te nemen, ongeacht of deze al dan niet in gebruik werden genomen. De koper geeft aan A.S. Partners de toelating om zich te begeven op de plaats waar de geleverde producten zich bevinden.

Deze bepalingen zijn, ingevolge de procedure ter goedkeuring van een online bestelling, slechts van toepassing op andere type bestellingen.

ARTIKEL 10. RECHT TOT HERRROEPING EN BEZWAAR

De koper heeft het recht om aan A.S. Partners mede te delen dat hij verzaakt aan de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een reden, binnen 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling op afstand (via de website of per telefoon).

De kennisgeving van de koper dient te gebeuren per e-mail (info@asmobility.be). In dit geval en indien de koper zich gehouden heeft aan de termijn zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf, ontvangt hij per e-mail een bevestiging van de terugzending en restitutie.

Bij een ongegronde terugzending behoudt A.S. Partners zich het recht voor om een latere bestelling te weigeren.

 

ARTIKEL 11. GARANTIES EN DIENST NA VERKOOP

De meeste producten en diensten die A.S. Partners levert, vallen onder de wettelijke conformiteitsgarantie, de garantie tegen verborgen gebreken en de garantie van de fabrikant, waarvan de omvang en de duur verschillen naargelang de producten en de merken.

Bij het omruilen van een bestelling zijn de verzendkosten van het (de) artikel(en) voor rekening van de klant. Indien de conformiteitsgarantie van toepassing is op het (de) teruggestuurde product(en), zullen alle kosten in verband daarmee terugbetaald worden aan de klant.

We raden u aan elk probleem met betrekking tot uw producten of diensten aan te geven via aftersales@asmobility.be.

Opgelet, de garantie is niet geldig bij het herstellen van schade ten gevolge van een externe oorzaak (bijvoorbeeld ongeval, schok, blikseminslag, elektriciteitsfluctuatie, vervanging van gebruiksgoederen zoals batterijen, gloeilampen, zekeringen,…), of bij foutief gebruik door de klant bijvoorbeeld als gevolg van een gebruik of installatie die niet beantwoordt aan de voorschriften van de fabrikant, een gebruik dat schadelijk is voor het behoud van het product, een gebruik met commercieel of collectief karakter, het gebruik van ongepaste randapparatuur, accessoires of verbruiksgoederen… We raden u in dit verband aan om de met de producten geleverde gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen.

Producten die niet voldoen aan de informatie die wordt gegeven bij de voorstelling van de producten op de website of producten die verborgen verbreken vertonen, worden vervangen of terugbetaald in functie van de beschikbaarheid van gelijkaardige producten en van de wil van de klant. De artikelen die onder de garantie vallen worden enkel samen met de leveringsbon teruggenomen. Indien het product door uitputting van de voorraad niet vervangen kan worden, ontvangt u een geschenkbon ter waarde van de aankoopprijs die geldig is bij A.S. Partners.

Bij omruiling van het product zal A.S. Partners het nieuwe pakket pas verzenden wanneer het om te ruilen pakket in ons verdeelcentrum werd ontvangen. Ook producten die gewijzigd, hersteld, geïntegreerd of veranderd werden door de klant of een andere persoon die niet daartoe gemachtigd werd door de Leverancier zijn uitgesloten van de garantie. De garantie geldt niet voor zichtbare gebreken en gebreken in de conformiteit van het product. Elke klacht daaromtrent moet door de klant binnen de 7 dagen na levering van de producten gemeld worden, op straffe van ongeldigheid. De garantie geldt niet voor producten die beschadigd werden tijdens verkeerd gebruik.

In elk geval kan A.S. Partners niet aansprakelijk worden gesteld indien de fabrikant weigert om zijn garantie toe te passen omwille van de hierboven genoemde redenen.

Elke terugzending of aanvraag tot interventie dient op voorhand te worden goedgekeurd door A.S. Partners door het toekennen van een dossiernummer. De klant dient deze aanvraag dus per e-mail (e-mail aftersales@asmobility.be) in te dienen bij de dienst na verkoop.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

A.S. Partners heeft voor alle stappen met betrekking tot de toegang tot de website, het bestelproces, de levering of de latere dienstverlening enkel een inspanningsverplichting.

A.S. Partners kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle overlast of schade eigen aan het gebruik van het internetnetwerk, waaronder een verbreking van de verbinding, een indringing van buitenaf, de aanwezigheid van een computervirus of elk feit dat volgens de wetgeving wordt omschreven als overmacht.

A.S. Partners kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van allerlei aard, zowel materieel als niet-materieel of lichamelijk, die het gevolg zou kunnen zijn van een slechte werking of het verkeerd gebruik van de verhandelde producten. Hetzelfde geldt voor de eventuele aanpassingen van de producten aangebracht door de leveranciers.

De aansprakelijkheid van A.S. Partners zal in elk geval beperkt blijven tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden ingeroepen voor niet-grove fouten of nalatigheden die zich kunnen voordoen ondanks alle voorzorgen die werden genomen bij de voorstelling van de producten.

A.S. Partners kan ten aanzien van een klant of derde niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke indirecte schade en/of een verlies van inkomsten, winst of omzet, ongeacht de manier waarop deze zich voordeden.

Zonder afbreuk te doen aan de vorige paragrafen, kan de aansprakelijkheid van A.S. Partners overeenkomstig deze algemene voorwaarden niet meer bedragen dan een som gelijk aan de betaalde of te betalen sommen verbonden aan de transactie die aan de basis ligt van de aansprakelijkheid, ongeachte de oorzaak of vorm van de desbetreffende handeling.

A.S. Partners kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract bij uitputting van de voorraad of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van onder meer de communicatiediensten en -middelen, overstroming en brand.

A.S. Partners verbindt zich ertoe om de gegevens die de klanten op de website meedelen niet aan derden door te geven. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Ze zullen enkel door de interne diensten worden gebruikt om uw bestelling te verwerken en de communicatie via brieven/informatiemails te versterken en te personaliseren, alsook om de website te personaliseren naargelang de voorkeuren van de gebruikers. A.S. Partners kan geconsolideerde statistieken met betrekking tot haar klanten, de verkoop, de uitwisselingsstructuren en de gegevens op de website bekendmaken aan vertrouwde derden, maar deze statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens.

A.S. Partners zal de informatie over haar klanten dus niet verkopen, verhandelen en verhuren aan derden.

 

ARTIKEL 13. AUTEURSRECHT

Zie onze juridische informatie

 

ARTIKEL 14. INTEGRALITEIT

In de veronderstelling dat één van de bepalingen van dit contract nietig en niet-bestaand zou zijn door een wijziging in de wetgeving, reglementering of door een gerechtelijke beslissing, zal dit in geen geval afbreuk doen aan de geldigheid en de naleving van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

ARIKEL 15. DUUR

Deze voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten aangeboden door A.S. Partners online voorhanden zijn.

ARIKEL 16. BEWIJS

De computerregisters die bewaard worden in de informaticasystemen van A.S. Partners worden beschouwd als de bewijsstukken van de mededelingen, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.

De voorwaarden vermeld op de website zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

De producten verkocht door A.S. Partners voldoen aan de gegeven beschrijving en voorstelling. Ondanks al onze voorzorgen kunnen er fouten in onze documenten geslopen zijn. Wij kunnen hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

 

ARTIKEL 17. BEWAREN EN ARCHIVEREN VAN TRANSACTIES

Het archiveren van de bestelbonnen en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager, zodat die overeenstemmen met een getrouwe een duurzame kopie.

 

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij een geschil zal de klant zich in eerste instantie richten tot A.S. Partners om tot een minnelijke schikking te komen. Zo niet, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd, ongeachte de plaats van levering en aanvaarde betaalmethodes.

De oorspronkelijke Franse tekst prevaleert in geval van een geschil, voor wat betreft de inhoud.

Maatschappelijke zetel

George Henrilaan 62A
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Bedrijfszetel

Amerikaansestraat 61
1050 Elsene

Tel: +32 2 534 90 90
E-mailadres: info@asmobility.be
Btw: BE 0885920794

 

    CONTACTEZ-NOUS

     

      CONTACTEZ-NOUS